Loading
blog-1

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde 172 vd. düzenlenen Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar diğer bir adı ile takipsizlik kararı; Cumhuriyet savcısının, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde verilen bir karardır. (CMK 172/1) Aynı zamanda bu kararın verilmesi kamu davası açılmasına lüzum görülmemesi anlamına gelir.

Soruşturma evresinin sonunda kamu davası açılması için yeterli delil elde edilirse Cumhuriyet savcısı iddianame düzenler. (CMK md.170)

Cumhuriyet savcısı iki durumda takipsizlik kararı verir. Bunlardan ilki yukarı sayılan hallerdir. Kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi durumu veya kovuşturma olanağının bulunmadığı hallerde şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilir. Cumhuriyet savcısının bu kararı itiraza açıktır. Diğer bir husus ise Cumhuriyet savcısının takdir yetkisini kullanarak takipsizlik kararı vermesidir ki bu karar kesin bir karar olup itiraza açık bir değildir. 
Kovuşturma olanağının bulunmadığı haller, örneğin şüphelinin ölümü, af, zamanaşımı, şikâyet süresinin dolmuş olması, ön ödeme yerine getirilmiş veya uzlaşma sağlanmış bulunması gibi dava şartlarının gerçekleşmemesi halleridir. (Öztürk/Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 315)

Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. (CMK md.172)

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Daire Karara Karşı İtiraz

Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir. Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

Sulh ceza hâkimliği, itirazın haklı olduğu kanaatine varırsa, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırır. Bu halde, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye vermek zorundadır. 
İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmeli ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmelidir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı verilen itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilmelidir (CMK md.173/2)

Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu karara karşı itiraz yolu açık değildir. (CMK md.172)


 

paylaş

Yorum Yapın