Loading

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU

Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 244. Maddesinde “bilişim alanında suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bilişim suçları bir başka ifade ile siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. 

Bilişim sistemi; bilgileri otomatik olarak tutan ve otomatik olarak dataların (verilerin) taşınmasına yarayan sistemdir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere; verileri alan ve otomatik işleme tabii tutan sistemler bilişim sistemi kapsamına girecektir. Bir bilgisayar, cep telefonu, tablet, internet sitesi hesabı, bir web sitesi, e-posta hesabı gibi sistemler ve facebook, instagram, twitter, whatsapp gibi sosyal medya uygulamaları da bilişim sistemidir. Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunda korunan hukuki değer; toplumun düzeni, kişiye ait bilgilerin kullanılmasının engellenmesi, korunması ve en nihayetinde özel hayatın gizliliğidir. 

Bilişim Sistemini Engellemek veya Erişimi Engellemek;

•    Sistemde hak sahibi olan kişinin bilişim sistemine erişiminin bir kısmı ya da bir tamamının erişiminin engellenmesi şeklinde seçimlik hareketle işlenen bir suçtur. Sistem yavaşlatılması sebebi ile sistemden normalde alınan verimin alınmaması da sistemi engelleme suçunun kapsamındadır. Bilişim sisteminin engellenmesine verilebilecek en basit örnek; sosyal medyada şifreniz değiştirilmesi olabilir.

Bilişim Sistemini Bozmak; 
-    Bilişim sisteminin devre dışı bırakılmasıdır. Bu suçun oluşabilmesi için kast unsuru aranır. Program akışının durdurulması, devre dışı bırakılması bu suça örnek olarak gösterilebilir.
Bilişim Sistemini Yok etme ve değiştirme;
-    Bilişim sisteminde ki verilerinin malikinin veriye ulaşamaması veya rızası olmadan aktarılmasıdır. Bilişim sistemi içinde ki verilerin, depolanmış bilgilerin değiştirilmesi, dışardan veri eklenmesi veya yok edilmesi şeklinde işlenen bir suçtur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta verilerin silinmesi ve yok edilmesinin aynı işlem olmamasıdır. Yok etmek bir cihazın yakılması şeklinde olabilir. Yani bilişim sisteminde ki anahtar veriyi silmektir. Fakat bilişim sisteminde ki anahtar veriye giden yolu silmek ise SİLİNME işlemidir. Bu suç kamu kurumlarına karşı yapılması halinde ceza arttırılır. (Banka, Kredi kurumu, Devlet vb.) Suçun işleyen kişinin hileli ve aldatıcı bir şekilde kendisine fayda sağlama unsuru varsa bu cezanın ağırlaştırılması sebebidir.

Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu şikâyete tabi bir suç olmadığı gibi uzlaştırma kapsamında değildir. Dava zamanaşımı ise 8 yıldır. 

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun Cezası (TCK md.244)
•    Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
•    Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
•    Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
•    Bu fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.


Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Yargıtay Kararları

•    Sanığın, suç işlemek kastı ile hareket ederek .... Akbank Şubesi nezdinde 28.09.2006 tarihinde .... nolu hesabı açtırdığı ve bu şekilde beklemede kaldığı, Ankara ilinde ikamet eden katılan ...’in Fortis Bankası .... Şubesinde bulunan .... nolu hesabından sanığın hesabına internet aracılığıyla 28.09.2006 tarihinde EFT yolu ile 7.250 TL havale yapıldığı ve işlemin iptal edildiği, ardından söz konusu hesaptan 7.250,00 TL’nin sanığın hesabına havale edildiği, 10.10.2006 tarihinde bu paranın sanık tarafından çekilmek istenmesi sırasında sanığın güvenlik güçlerince yakalandığı, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia ancak değişen suç vasfıyla eylemin bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama suçunu oluşturduğunun kabul edildiği olayda; katılanın sahibi olduğu banka hesabında bulunan parasına ulaşmak için bilişim sistemlerini araç olarak kullanan sanığın eylemlerinin, 5237 sayılı TCK 244/4. bağlamında sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme söz konusu olmadığından, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.11.2009 tarih ve 11-193/268 sayılı kararında da ayrıntıları açıklandığı üzere TCK'nın 244/4. maddesindeki suçu değil de teselsül halinde TCK'nın 142/2-e, 43/1. maddesindeki bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/5024 E. 2019/8191 K.)
•    Sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından şikayetçiye ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, şikayetçinin 22.12.2010 tarihli dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; şikayetçiye ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan 244/2. maddesi uyarınca “Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması hukuka aykırıdır (Yargıtay 8.CD - K: 013/25987)
•    Sanığın babasına ait internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına bir çok kez girildiğine ilişkin Microsoft ve TİB’den gelen yazı yanıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta hesabının şifresini ele geçirerek bu adrese giren ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın elektronik postalarına erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan 244/2. maddesi uyarınca “Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu” nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması kanuna aykırıdır (Yargıtay 8.CD-K:2013/25978).
Av. HİLAL YAŞAR

paylaş

Yorum Yapın