Loading
blog-7

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

Bilişim sistemine girme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 243. Maddesinde “bilişim alanında suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bilişim suçları bir başka ifade ile siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. 

Bilişim hukuku bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacı ile ortaya çıkmış olan bir hukuk dalıdır. Bilişim sistemine girme suçunda korunan hukuki değer; toplumun düzeni, bilişim sisteminin güvenliği ve en nihayetinde özel hayatın gizliliğidir. 

Bilişim sistemine girme suçu; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek şeklinde işlenir. Kanunda ki suç tanımına göre suçun maddi unsuru bir bilişim sistemine gayri resmî, yetkisiz ve haksız olarak girmek veya sistem içinde kalmaya devam etmektir. 

Bilişim sistemi; bilgileri otomatik olarak tutan ve otomatik olarak dataların (verilerin) taşınmasına yarayan sistemdir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere; verileri alan ve otomatik işleme tabii tutan sistemler bilişim sistemi kapsamına girecektir. Bir bilgisayar, cep telefonu, tablet, internet sitesi hesabı, bir web sitesi, e-posta hesabı gibi sistemler ve facebook, instagram, twitter, whatsapp gibi sosyal medya uygulamaları da bilişim sistemidir. 

Bilişim sistemine giriş fiziki ya da uzaktan sağlanabilir. Bir bilişim sisteminde ki verilere uzaktan bağlamak sureti ile veya bizzat sisteme fiziki yakınlık yoluyla ulaşmak bilişim sistemine girme suçunu oluşturur. Bilişim sistemine girme suçu, bilişim suçları içerisinde işlenmesi en çok uygulama alanı olan suç tipidir. Örneğin, bir kişinin facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya uygulamalarına izni dışında kullanıcının şifresini veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakarak bilişim sistemine girmek bu suçu oluşturur. 

Kullanıcının rızası olması durumunda bilişim suçuna girme suçunun unsurları oluşmaz. Bilişim sistemi üzerinde hak sahibi olan kullanıcı başka bir kimseye sisteme giriş için şifresini vermişse, failin bilişim sistemine girme fiili hukuka uygun hale gelir.
Bilişim sistemine girme suçu işlenir ve bu fiil nedeni ile sistemin içeriğinde veriler yok olur veya değiştirilirse bu ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilir. İşlenen suçta daha fazla cezayı gerektiren haller olması halinde kast aranmaz. Örneğin; kullanıcının sosyal medya hesaplarına girilmiş ise artık burada suç işlenmiş sayılır. Yanlışlıkla herhangi bir şey silinmesi halinde bu ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilir ve burada kasıt aranmaz. Bu ağırlaştırıcı neden dolayısıyla verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Bilişim sistemine girme suçu şikâyete tabi bir suç olmadığı gibi uzlaştırma kapsamında değildir. Dava zamanaşımı ise 8 yıldır. 

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası? (TCK md.243)

•    Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. 
•    Bu suç, bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenirse verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. 
•    Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  
•    Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Yargıtay Kararları

•    Katılana ait facebook hesabına erişim sağlayarak bu hesabın şifresini değiştirmek suretiyle bu hesaba erişimini engellediğinden bahisle açılan davada, sanığın “aleyhimde yazılar paylaştığını duyunca bende facebook hesabına e-posta adresini bildiğim için gizli sorusunu tahmin ederek hesabına erişim yapmaya çalıştım ancak başarılı olmadım,” şeklindeki savunması, Facebook’un mesajla bildirimi üzerine durumu fark eden katılanın facebook hesabını kullanamaması üzerine kurtarmak için güvenlik sorusunu cevaplayıp şifreyi değiştirip hesabını kurtardığını beyan etmesi, bilirkişi raporu içeriğinden, her ne kadar katılanın hesabına erişimi bir süre engellenmiş ise de henüz şifreyi tespit edemediğinden hesaba giremediği, katılanın müdahalesi sonucu girişiminin sonuçlanamaması ve bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme eylemlerinin gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin bilişim sistemine girmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağının karar yerinde tartışılmaması bozma nedenidir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6655 K.)
•    Sanığın katılanın telefon hafıza kartını bir şekilde ele geçirip facebook şifrelerini de kırarak bu hesabı kullanmaya başlayıp elde ettiği fotoğrafları facebooktan yaymaya başlayacağını söyleyerek kendisiyle görüşmeye devam etmesi için kendine ait telefondan katılana ait telefona gönderdiği "elimde görüntülerin var, bunları yayınlayacağım", "faceteki resimleri beğenmediysen değiştireyim mesela oteldeki faturayı ya da seni s... görüntüleri koyayım", "Nazillideyim gel görüşelim yoksa orayı başınıza yıkarım haber bekliyorum", "benim sana yaptığım masrafı yollamazsan 29 Nisan gecesi ... Otelde kaldığımızı belgeleyen faturayı bütün Nazilli’ye, eşine, ailesine yollarım, kesinlikle haber bekliyorum en geç yarına" gibi mesajların içerikleri ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın şantaj, bilişim sistemine girme ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını işlediği anlaşılmakla, TCK’nın 107/2, 243/1 ve 134/2. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle beraat hükümleri kurulması Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/24755 K)
•    Sanık ile şikayetçinin bir dönem duygusal beraberlik yaşadıkları, ayrıldıktan sonra şikayetçinin kullanmış olduğu posta adresine habersiz olarak şifresini kırarak girdiği, bazı fotoğraflarını söz konusu hesaptan aldığından bahisle açılan davada,sanığın “…. kullanıcılar en az 270 günde bir oturum açmak zorundadırlar ve bu oturum belirtilen bu zamanda açılmaz ise mail hesapları kalıcı olarak şirket tarafından iptal edilir. Şikayetçi de bu Amerikan şirketinin kurallarına uymamış ve hesabını kalıcı olarak kaybetmiştir. Ben 01.04.2013 tarihinde bu hesabı yasal yoldan/sıfırdan/şifre kırmadan ve bilakis yeni şifre belirleyerek oluşturdum ve daha sonra şikayetçinin ricası üzerine benim olan bu hesabı kendisine kendi rızam ile teslim ettim”şeklindeki savunması karşısında, suç tarihinden önceki dönemde, bu adresin faal olup olmadığı, ve suç tarihinde önce ve sonraki tarihlerde şikayetçi tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı ilgili yer sağlayıcısından sorulup, sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırıdır (Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar : 2017/5663).


Av. HİLAL YAŞAR

paylaş

Yorum Yapın