Miras Hukuku

Miras hukuku murisler arasındaki işlemlerle beraber muris ve miras bırakan arasındaki işlemleri kapsamaktadır. Bu hukuk dalı Medeni Kanun içerisinde düzenlenmektedir.

Kapsamlı anlamda bakılacak olursa, mirasın paylaştırılması, mirasın açılması öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen işlemler, veraset ilamı işlemleri, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçılıktan çıkarma işlemleri vs. işlemler miras hukuku içerisinde tanımlanmıştır.

Bu işlemlerden doğan uyuşmazlıkların konusu gereği uzman bir hukukçu yardımıyla gerçekleştirilmesi konunun ehemmiyeti açısından önemlidir. Zira Miras konusunda güncel hayatta yaşanan sorunlar oldukça fazladır.

Mirasçılık konusunda hukukumuz miras bırakana yakınlık itibariyle bir derecelendirme belirlemiştir buna göre; alt soy miras bırakanın çocukları, torunları vs. temsil ederken anne, baba, büyük anne, büyük baba vs. üst soyu temsil etmektedir. Birinci derece mirasçılar eş, çocuklar ve torunlar iken burada paylaştırma usulü Medeni Kanunu’muzda düzenlenmiştir. İkinci derece mirasçılar ise anne ve babadır; birinci derece mirasçılardan herhangi birinin hayatta olması halinde bu derecedeki mirasçılar mirastan pay alamamaktadır. Üçüncü derece mirasçılar ise büyük anne ve büyük babadır. Aynı derece usulü bu grupta da vardır.

Miras Hukukundan Doğan İhtilaf Uyuşmazlıklar Nelerdir?

Miras Hukukundaki Uyuşmazlıklar;

Muvazaalı satış veya bağış işlemleri ile terekeden kaçırılan malların iadesine yönelik tasarrufun iptali davaları,

•  Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetnamelerin) iptali davaları,
•  Terekeden kaçırılan taşınmazlara yönelik tapu iptal ve tescil davaları,
•  Saklı payları ihlal eden sağlar arası tasarrufların iptaline yönelik tenkis davaları,
•  Verilen kararların icrası vs.