İdare Hukuku

İdare Hukuku, Anayasa’da düzenlenen ve kamu amacı içeren bir kamu hukuku dalıdır. Bu çerçevede idare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerini ve idare ile kişiler arasındaki hukuku düzenler. Kamu gücünü elinde bulunduran idare bu sebeple hukuka aykırı bir işlemi yapması halinde idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması durumu hasıl olmaktadır.

Anayasamızın 125.maddesine göre, idarenin bütün eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu öngörülmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde de, idari dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalardır.

• İptal Davaları; idarenin işlemlerinin sebep, yetki, şekil, usul ve amaç unsuru yönünden hukuka ve Anayasa’ya aykırılığının tespiti ve bu idari işlemin iptali için açılan dava türüdür.
• Tam yargı davası; idari işlem ve eylemin hukuka aykırılığı sebebiyle uğranılan zararın tespiti ve temini için açılan dava türüdür.
• İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar; tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar haricindeki, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için tarafların imzaladığı idari sözleşmelerden ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dava türüdür?

idare Hukukundan Doğan İhtilaf Uyuşmazlıklar Nelerdir?

İdare Hukukundaki Uyuşmazlıklar;

•  Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları,
•  İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı davaları,
•  Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından verilen red kararlarına karşı itiraz – iptal davaları,
•  İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,
•  İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları,
•  Yapı Tatil Zaptı ile Yıkım Kararına İtiraz ve İptal Davası
•  Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,
•  Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, kamulaştırma davaları,
•  Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar,
•  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde İhaleden Yasaklama Kararı ile İptal ve Tam Yargı Davaları
•  Memur Davaları,
•  Doktorlar Hakkındaki disiplin soruşturmalarına ilişkin itirazlar ve iptal davaları,
•  Emniyet Teşkilatında (Polis) Rütbe Terfi İşlemleri ve İptal Davaları
•  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin olumsuz sonuçlanmasına karşı iptal davaları,
•  Polis Disiplin Soruşturması itirazı ve iptali,
•  Polis Memuru ve Komiser Yardımcılarının Mezuniyet Öncesi (PAEM, POMEM, PMYO) Sözlü Sınavda (Mülakat) Başarısızlık Nedeniyle Elenmesine Karşı İtiraz ve İptal Davası,
•  Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin soruşturması itirazı ve iptali,
•  Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),
•  Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
•  Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar